Møller-familien omorganiserer selskapene

Familien bak MøllerGruppen omorganiserer sine virksomheter. Bil-, eiendoms- og investeringsaktivitetene skal organiseres i tre fokuserte virksomheter, som alle blir heleid av familiens nye holdingselskap Aars AS.

- Reorganiseringen er en naturlig følge av MøllerGruppens vekst de siste årene, og vil gi et enda tydeligere fokus i hver av virksomhetene. I tillegg legger endringen til rette for en mer hensiktsmessig eierform når fjerde generasjon etter grunnleggeren Harald A. Møller på sikt overtar eierskapet, sier styreleder Harald Møller.

Dagens konsernselskap MøllerGruppen AS skiftet i april navn til Aars AS. Aars er mellomnavnet til konsernets grunnlegger Harald A. Møller. Navnet hedrer grunnleggeren og gjenspeiler familiens langsiktige eierskap gjennom snart 80 år.

Selskapet MøllerGruppen Bil AS vil overta selskapsnavnet MøllerGruppen AS og favner all bilrelatert virksomhet i konsernet. MøllerGruppen Eiendom AS beholder sitt navn. Begge selskapene vil være heleide datterselskap av Aars, men drives som selvstendige konsern med egne styrer. De to selskapene har til nå vært integrert som ett konsern med felles konsernledelse.

Møller-familiens investeringsselskap Katalysator AS vil etter hvert også bli lagt under eierskapsparaplyen i Aars AS.

Aars AS blir et rent holdingselskap med fokus på eierskap, allokering av kapital og forvaltning av overskuddslikviditet. Selskapet vil også yte tjenester til eierne innen rådgivning og kapitalforvaltning.

Det er i dag hovedsakelig tredje generasjon Møller etter grunnleggeren som er aktive eiere i konsernet. I fjerde generasjon er det i alt ti etterkommere etter Harald Aars Møller. Den nye organiseringen legger til rette for at også den neste generasjonen kan utøve godt og aktivt eierskap, og dermed videreføre familietradisjonen. Samtidig gir den løsningen som er valgt frihet for medlemmer av den nye eiergenerasjonen til å treffe egne valg i forhold til eierskapet.

Sigurd Haavik (43) har tiltrådt som adm. direktør for Aars AS.

Det som i dag er en av Norges største familieeide virksomheter ble grunnlagt av Harald Aars Møller i 1936. Gjennom de siste ti årene har selskapet hatt en svært sterk vekst. Omsetningen er nær tredoblet og egenkapitalen er firedoblet, ved at eierne har latt det meste av overskuddet bli værende i selskapet for å kunne utvikle virksomheten. Dermed har det vært mulig for MøllerGruppen å ekspandere både i Norge, Sverige og Baltikum og ta posisjonen som Nordens ledende bilkonsern.

Gjennom de siste tre årene har konsernet også bygget opp en betydelig eiendomsportefølje ut over bilrelaterte bygg, og ambisjonen er å utvikle eiendomsvirksomheten videre. Det er etablert en profesjonell eiendomsorganisasjon og det er avsatt betydelige finansielle ressurser for å sikre lønnsom vekst i eiendomsselskapet.

Katalysator er et investeringsselskap som tar aktivt eierskap i små og mellomstore virksomheter innen industriproduksjon og tjenesteyting for å utvikle dem videre.

De siste ti årene er antall medarbeidere i Møller-selskapene nesten doblet, fra vel 2.000 i 2003 til nær 4.000 i dag.